Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 614) zwołuję LXIII sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 31 maja 2023 roku o godz. 14.30, która odbędzie się w Sali konferencyjnej UmiG w Chorzelach oraz w formie zdalnego trybu obradowania lub korespondencyjnie, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
c) określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chorzele”.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chorzelach

Michał Wiśnicki

144

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność