Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LXVI sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 18 sierpnia 2023 roku o godz. 12:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXIV i LXV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036,
  b) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
  c) nadania nazwy ulicy,
  d) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
  e) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
  f) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
  g) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
  h) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
  i) określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach ,,Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chorzele”,
  j) zmiany uchwały Nr 314/XLIV/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzelach oraz określenia opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
  k) zmiany uchwały Nr 315/XLIV/22 z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Chorzelach oraz określenia opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
  l) uchylenia Uchwały Nr 425/LXIV/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia dotacji w 2023r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  m) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Chorzelach.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.
192

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność