Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LXVIII sesję Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 26 września 2023 roku o godz. 13:30, która odbędzie się w sali konferencyjnej UMiG w Chorzelach, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LXVI i LXVII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

5. Informacja z przygotowania do roku szkolnego 2023/2024 szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
c) nadania nazwy ulicy,
d) nadania nazwy ulicy,
e) nadania nazwy ulicy,
f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
i) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
j) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,
k) przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Chorzele na lata 2023-2026”,
l) zmiany Uchwały Nr 197/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

218

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność